Akademiska texter och myndighetsdokument

Man skulle kunna tro att offentlighetsprincipen är ett modernt påfund för Sverige. Detta synsätt på medborgerliga rättigheter daterar sig dock till 1766 års grundlag och har alltsedan dess gett vanligt folk möjlighet till insyn hos myndigheter. Lagen innebär att alla och en var har rätt att ta del av en diarieförd handling som inte är sekretessbelagd. Principen gäller även kommunala och statliga bolag. Bestämmelsen ingår i tryckfrihetsförordningen där enligt dom offentligheten går före upphovsrätten i dessa fall. Liknande lagstiftning gäller i Skandinavien och Finland samt en hel del andra öppna länder. Samma öppenhet råder hos svenska högskolor beträffande dess arbeten som uppsatser och forskning.  

Akademiska texter och myndighetsdokument

Studera studenter

Exempelvis kan man ta del av uppsatser som författats av studenter men inte för kopiering eller avskrift. Vill man citera en skrift i en egen så gäller regeln om att hänvisa till källan. Det skall tydligt framgå att det är ett citat och vem som skrivit det skall anges. En litterär uppsats kan handla om dikter och då kan det vara lämpligt att i texten ge exempel på diktarens verk: ”Ja visst gör det ont när knoppar brister”, är en strof i en dikt av Karin Boye från år 1935. Eller så skrivs författare och utgivningsår inom parentes vad gäller löpande text. Samma sak gäller forskningspublikationer och liknande. Om ett citat är 40 ord eller längre skall det anges i ett separat stycke utan citattecken där man som rubrik skriver: Herr X (år 19XX) skriver: , följt av texten i exakta ordalag. Den får inte förenklas eller omskrivas. Behövs förklaringar eller synpunkter får detta anges på annat sätt.  

Var? – här:

Exempel på webbplatser där man finner uppsatser, forkningsrapporter och avhandlingar är:

DIVA Digitala Vetenskapliga Arkivet

Uppsatser.se

Uppsök

Dissertations and Theses (ProQuest)

OAlster

Man kaan även söka på i dagstidningar publicerade artiklar:

Artikesök där svenska dagstidningar, tidskrifter och årsböcker från 1979 och senare finns

Mediearkivet (Retriever Research)

Library PressDisplay

Men det gäller inte alla handlingar, man kan även söka på respektive högskolas egen sida eller på biblioteken.